Getrag awd

Miljonbesparningar med hjälp av AVIX

Getrag AWD i Köping (nu GKN Driveline) tillverkar vinkelväxlar och slutväxlar som sitter i många av dagens bilar i premiumsegmentet. För en underleverantör i den hårt konkurrensutsatta bilindustrin är kvalitet och leverensprecision två helt avgörande framgångsfaktorer.

BALANSERINGSFÖRLUSTER

Getrag AWD har sett en ökning av produktvarianter vilket har påverkat arbetsbalansen på linorna negativt. Kontinuerligt förbättringsarbete har ironiskt nog också bidragit till att balanseringsförlusterna har ökat. Problemet var tydligt för alla inblandade, men hur stora förlusterna var visste man inte riktigt och inte heller hur banorna skulle balanseras för att bli optimala.
Mot bakgrund av detta startades ett projekt där man använde AviX för att balansera fyra slutmonteringsbanor.

BESPARINGAR PÅ 5-6 MILJONER KRONOR

En grupp metodtekniker började med att ta fram standardtider för en av banorna och kunde konstatera att det fanns 38 % obelagd tid. Utifrån detta togs det fram ett förslag som innebar en betydande ombalansering och en rad metod- och layoutförbättringar. ”Montörernas aktiva medverkan har varit mycket betydelsefull, inte minst för att säkerställa att inga detaljer och möjligheter förbises”, poängterar metodtekniker Ove Berglund.

När ombalanseringsprojekten för två av de fyra monteringsbanorna nu är klara ser man en besparing på 5-6 miljoner kronor per år! Projekten för de andra två banorna är i full gång och prognosen är en besparing på ytterligare 2-3 miljoner kronor per år. ”Vi ser ingen anledning att tvivla på det. Hittills har AviX-simuleringarna visat sig stämma mycket väl överens med utfallet”, säger Ove Berglund, och hans kollega Per-Olof Persson instämmer.

KORREKTA TIDSUNDERLAG

Getrag har genom projekten även skapat goda förutsättningar för att anpassa kapaciteten i monteringsbanorna till en förväntad ökad efterfrågan. ”Förutom att vi utnyttjar resurserna rätt så har vi nu även ett underlag som kan vara grunden för att komma igång med standardiserade arbetssätt. Alla vet nu vad som krävs för att hålla takten på banan”, berättar Leankoordinator Ekrem Güclü.
Numera pensionerade chefen för metodteknikerna, Paul Söderlund, insåg tidigt vikten av att ha ett bra och aktuellt tidsunderlag. ”Vi använder tider till så mycket mer än vi först trodde”, sade Paul när han visade sin mindmap-liknande analys av hur produktionstider påverkar de flesta av företagets funktioner. Därför är AviX ett passande verktyg för tidsstudier och balansering.

DELAKTIGA MONTÖRER

Tydligheten i AviX och den suveräna möjligheten att kommunicera analysresultat, problem och lösningar har gjort det lättare för montörerna att bli mer delaktiga i teknikernas arbete, samtidigt som det inneburit minimal störning av produktionen. En del av montörerna tyckte i början att det var jobbigt att bli filmade och Per-Olof Persson betonar vikten av att ha en öppen dialog med medarbetarna och fackliga representanter för att ingen skall behöva bli filmad som inte vill. Från montörernas perspektiv är det positivt att problem och brister, i synnerhet ergonomiska, har blivit åtgärdade med hjälp av gemensamma ansträngningar.