SAPA

Sapa Heat Transfer fokuserar på SMED och ökar effektiviteten med 10%

SAPA Heat Transfer (nu Gränges AB) är bl.a. underleverantör till fordonsindustrin och det ställs därför höga krav i form av noll fel, korta ledtider och välutvecklade produkter. Vägen dit går via hög produktivitet och en stabil process med förutsägbara leveranser. Det kräver korta ställtider, standardiserade arbetsmetoder och framförallt en säker arbetsmiljö.

PILOTPROJEKT

Produktionsledare Per Nilsson berättar; ”Tidigare hade vi dåligt uppdaterade instruktioner och ställtidsprojektens resultat var tveksamma. Efter att ha genomfört ett pilotprojekt tillsammans med Solme var det tydligt att AVIX SMED gör SMED-analysen visuell och det blir tydligt vad som är realistiskt att nå.” AVIX är ett visuellt system där förbättringar både för produktivitet och ekonomi blir mycket tydliga. Onödiga förflyttningar och dålig ergonomi blir väldigt tydligt med hjälp av videofilmen.

VARFÖR AVIX?

För SAPA Heat Transfer var det naturliga första steget att genomföra ett pilotprojekt för att se systemets fulla potential. Per Nilsson fortsätter; ”Under pilotprojektet möttes vi av kunnig och engagerad personal från Solme som även fanns med parallellt för att stötta vid behov under införandet”. Införandet tog ungefär ett halvår, vilket dock inte upplevts som negativt, eftersom det då ges tid att förankra syftet hos alla inblandade. Det är viktigt för framgång i genomförandet eftersom det tar tid att förändra och övertyga. Pilotprojektet gav delaktighet och öppenhet mot alla.

VAD HAR AVIX GETT?

”AVIX har hjälpt oss att skapa nya metoder för omställningar och på sikt är målet att även skriva ut ställinstruktioner direkt från AVIX”, säger Per Nilsson. Arbetet med AVIX har gett hög produktivitet och en stabil process, där produktiviteten har ökat med mer än 10%. Dessutom har inställningen hos operatörerna påverkats mycket positivt då alla ser nyttan med förbättringar och standardiserat arbete. Skillnaderna mellan olika skiftlag har minskat markant och arbetsmetoden mellan operatörerna, d.v.s. ”vem som gör vad” ger stora effekter på ställtiden.

Det är lätt att hitta dessa förbättringar eftersom det i AVIX är enkelt att visualisera flera operatörer och hur deras arbetsmetoder påverkar helheten. Detta är en viktigt poäng, för som en ren bonus har en bättre arbetsfördelning mellan operatörerna lett till mindre stress, trots att mer produceras.

FACKET OCH AVIX

IF Metalls lokala ordförande: ”Vi ser positivt på AVIX-användandet då det ökar lönsamheten och främjar arbetet med ergonomi. Det viktiga för att arbetet med AVIX skall ge effekt är att operatörerna ges bred möjlighet till inflytande och delaktighet samt att tid ges till förankringsprocessen”. Detta är något som vi på Solme bara kan hålla med om. IF Metall igen; ”Dessutom måste helheten och idén vara väl förankrat inom hela företaget.”

ÄR FILMNING NÅGOT PROBLEM?

Användandet av s.k. actionvideokameror som sitter på operatören och enbart filmar det operatören ser har radikalt minskat motståndet till videofilmning. Filmdokumentationen är nämligen viktig, och om alla är överens om hur processen ser ut är det mycket lättare att diskutera hur den kan förbättras.