Wrap up – Digitala arbetsinstruktioner

2022-06-30

Rekordmånga ville lyssna på vårt webbinarie om Digitala Arbetsinstruktioner!

Den senaste tiden har vi fått många frågor kring digitalisering av arbetsinstruktioner. Frågorna handlar ofta om vad som är viktigt vid val av system, vilka fördelar respektive system har, vilka skärmar som bör användas och hur de används på ett effektivt sätt.

Vi på Solme har lång erfarenhet av frågor kring digital datahantering för produktionsteknik (digitalisering), och digitala arbetsinstruktioner ser vi som ett enkelt, konkret och lönsamt område att börja med.

Under åren av dialog med de som arbetar med digitalisering av arbetsinstruktioner har vi identifierat två utvecklingsfaser. Vi kallar dem ”Metodfasen” och den ”Interaktiva fasen. Genom att förstå dessa faser blir det enklare att se vilka fördelar som uppnås med digitala arbetsinstruktioner.

Metodfasen, utvecklingsfas 1 
Den första utvecklingsfasen sker vid övergången från papper till digitalt format och publicering av arbetsinstruktionerna på skärmar.

I denna första fas är det viktigt att hitta ett systemstöd som förbättrar arbetsmetoden så mycket som möjligt, är användarvänligt, och har en tydlig struktur som är enkel att följa. Det bidrar till att skapa en standard för utförandet av arbetsinstruktionerna och minimerar risken att informationen blir fel eller inte hålls uppdaterad. 

Andra viktiga faktorer är att systemet återanvänder och auto-genererar information. Bilder, text och processer uppdateras automatiskt vid förändringar som till exempel nya varianter eller nya artiklar. Genom att använda ett system som kombinerar dessa funktioner och samtidigt standardiserar processen, sparas mycket tid, risker minimeras och tillgängligheten ökar för användaren. Läs mer här!

Interaktiva fasen – utvecklingsfas 2

Den andra utvecklingsfasen sker vid övergången från ett digitalt format till ett mer interaktivt format. I denna fas är det bra att titta på ett systemstöd som fokuserar på UX-design (user experience) och förbättrar interaktiviteten mellan den digitala arbetsinstruktionen, systemstödet och operatören. Detta för att i så hög grad som möjligt kunna använda behovsanpassad information och rapporteringsprocesser för operatören.

Vi tycker att system där film kan användas är bra, då film är ett effektiv medel för kunskapsöverföring. Detta beror på att film har högre informationstäthet än bilder och det bidrar till en ökad förståelse av kontexter.

Om systemet har ett webbgränssnitt ökar även tillgängligheten och flexibiliteten för de som administrerar arbetsinstruktionerna, då systemet i realtid enkelt uppdateras oavsett var administratören befinner sig och var arbetsinstruktionen ska publiceras.

Viktigt är även att systemet kan sätta upp processer för spårbarhet och kontroll, det skapar trygghet hos operatören och risken att göra fel minimeras. Att använda denna typ av interaktiva och informationstäta system vid upplärning bör även minska tiden för upplärning.

Sammantaget handlar det om att hitta ett interaktivt system som på ett personligt plan hjälper operatören att fullfölja sitt arbete på ett så snabbt och säkert sätt som möjligt. Samtidigt ska systemet kunna integreras med den existerande metodiken för att skapa arbetsinstruktioner och på så sätt spara tid och kvalitetssäkra administratörens arbete.  

När vi utvecklat funktioner i AVIX för att genera arbetsinstruktioner har aspekterna kring kvalitetssäkring, standardisering och effektivisering varit i fokus. När det gäller vårt web-baserade publiceringsverktyg för digitala arbetsinstruktioner (Shop Floor Viewer) har vi fokuserat på interaktiviteten och flexibilitet för operatören. Läs mer här!

 

NORDAN AB

Gästföreläsare Johan Palm berättar mer från sin synvinkel. Johan jobbar som produktionstekniker och NDMS Koordinator på Nordan AB i Tanum. Tanums fabriken tillverkar fönster och fönsterdörrar.

Nordan AB använder AVIX till att minska ställtider, balansera och jämna ut produktionsflöden i fabriken.

Johan berättar att de befinner sig i utvecklingsfas ett (Metodfasen) och använder sig av några enkla digitala metoder för att få fram rätt instruktion till rätt produkt.

För att ta steget till att bli mer digitala har de börjat se över metoden för sina instruktioner. Syftet är att minimera risken för att gamla instruktioner används samt få upp användandet av instruktioner hos operatörerna. En viktig faktor för att öka användandet, tror Johan, är att instruktionerna ska var enkla att hitta och snabba att ta fram.

Idag filmar Johan processerna och genererar arbetsinstruktionen i AVIX.  För att anpassa instruktionen ytterligare öppnar de filen iExcell och arbetar vidare med filen. 

En funktion de lägger till i Excell är att kunna bygga instruktionen som ett formulär. Syftet är att säkra operatörens slutförande av varje steg i processen genom att de stegvis får fylla i ett digitalt formulär. Digitala formulär går att skapa i Excel eller så finns det gratis verktyg från Google eller Microsoft.
Denna metod kan även vara bra när det gäller till exempel ett underhåll på en maskin. Många gånger hinner operatören bara hälften innan det blir skiftbyte, då vill nästa operatör veta vad som är kvar.

En annan metod de använder är att skapa klickbara djuplänkar i instruktionerna. När operatören klickar på en länk kommer en ny sida upp med mer information.

Detta har varit effektivt när operatören behövt ett förtydligande av instruktionen och vid utbildning. 

QR-koder länkade till instruktioner och information är en annan länkmetod de använder. Som gör det möjligt för operatören att med hjälp av kameran på en telefon eller läsplatta läsa in QR-koden och få rätt instruktion på sin skärm. 

Stort TACK Johan för ditt engagemang!

Webbinariet som helhet kan ni se här på YOUTUBE!